Anunt de recrutare membrii in Comitetul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Ministerul Economiei anunţă iniţierea procesului de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidaţi pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea  nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Procesul de recrutare și selecție a candidaților are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
  Depunerea dosarelor de candidatură 30 de zile de la data publicării anunțului de recrutare Candidaţii depun, atât în format fizic, cât şi electronic, toate documentele cerute în dosarele de candidatură. Lista lungă provizorie
  Evaluarea dosarelor de candidatură 2 zile de la data expirării anunțului de recrutare Se evalueaza conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi se vor solicita candidaţilor clarificări. Lista lungă definitivă
  Selecţia iniţială 10 zile de la data elaborării listei lungi Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare și apoi vor fi intervievați. Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor. Lista scurtă
  Depunerea declaraţiilor de intenţie Maxim 15 zile de la stabilirea listei scurte Candidaţii vor depune în maxim 15 zile de la stabilirea listei scurte, declaraţia de intentie  
  Selecţia finală 15 – 18 zile de la data depunerii declaratiilor de intentie În această etapă sunt evaluate competenţele şi trăsăturile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare. Propunerile de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail, referitor la eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Competențele și trăsăturile viitorilor membri ai Consiliului de Supraveghere au fost stabilite pe baza ariilor de responsabilitate atribuite fiecărui membru, după cum urmează:

Membrul 1 – Leadership si Management
Membrul 2 – Analiză si Strategie economică
Membrul 3 – Audit financiar, Contabilitate
Membrul 4 – Strategii dezvoltare afaceri, Atragere fonduri europene
Membrul 5 – Guvernanță Corporativă, Comunicare, Relația cu APT
Membrul 6 – Exploatare, Managementul Activelor, Investiții
Membrul 7 – Reglementare si Operare infrastructura

Candidaţii pe care dorim sa îi identificăm în procesul de selecție pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere  al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

Condiţii de participare comune pentru toate cele 7 posturi de membru în Consiliul de Supraveghere

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu la data de 23 octombrie 2019, ora 18.00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona următorul text: „Candidatură pentru Consiliulul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica S.A. / [Numele şi Prenumele candidatului] / Postul pentru care aplicați” la sediul S.C. Pluri Consultants România S.R.L., situat pe str. Barbu Văcărescu Nr. 164 A, incintă Hotel CARO, cod poștal 020285, sector 2, Bucureșt”i. Este obligatoriu ca dosarul de candidatură să fie trimis şi în format electronic, pe adresa de e-mail [email protected] Depunerea pe suport hârtie şi în format electronic a tuturor documentelor pentru candidatură este obligatorie. Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai sus menţionată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor trebui să conţină în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului, denumirea Companiei, precum și numărul postului pe care aplică (de exemplu „Candidatura CS CNTEE Transelectrica S.A. Nume_Prenume/Postul 1-7” respectiv „CV Nume_Prenume CNTEE Transelectrica S.A.).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Opis documente;
 • Curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 • Adeverință medicală;
 • Cazierul judiciar;
 • Cazier fiscal;
 • Certificat constator de persoană, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care sa conțină informații complete referitoare la mandatele de administrator ocupate pâna la data depunerii candiaturii;
 • Copii:
 • Copia actului de identitate;
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 • Copia diplomei de studii, în copie legalizată;
 • Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (obligatoriu extras Reges/Revisal și copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
 • Formulare:
 • F1 – Cererea de înscriere;
 • F2 -Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situațiilor de incompatibilitate.
 • F3 – Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor.
 • F4 – Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • F5 – Declarația de interese.

Modelele de formulare pot fi descărcate din anexa la prezentul.

În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de candidatură, iar candidatul nu îl transmite în timp util, candidatura sa va fi respinsă.

CRITERII DE SELECŢIE

Competențele candidaților și trăsăturile comportamentale vor fi evaluate i în etapa de selecție inițială și apoi în cea de selecție finală. Principalele criterii de selecție utilizate în aceste 2 etape sunt:

COMPETENȚE SPECIFICE SECTORULUI
DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ
DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
SOCIALE ȘI PERSONALE
EXPERIENȚĂ EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ RELEVANTĂ
ALINIERE ALINIERE CU SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI
TRĂSĂTURI COMPORTAMENTALE COMPORTAMENT ȘI ATITUDINE SPECIFICĂ PROFILULUI DE MEMBRU CS

ALTE INFORMAȚII

Depunerea declarației de intenţie

Declaraţia de intenţie se elaborează şi se depune numai de către candidaţii nominalizati pe lista scurtă, în termen de 15 zile de la anunțarea nominalizării pe lista scurtă.

Pentru elaborarea declaraţiei de intenţie candidaţii vor folosi Scrisoarea de Aşteptări publicată de Ministerul Economiei si de CNTEE Transelectrica SA pe paginile proprii de internet şi celelalte informaţii publice disponibile despre contextul actual al companiei. Formatul declarației de intenţie trebuie să respecte prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Acest document se va depune, in plic sigilat, la sediul APT, din Calea Victoriei, nr. 152, et 5, cam  515,  cu specificatia „Declaraţie de Intenţie, Nume Prenume, – Selecţie CNTEE Transelectrica S.A.”. De asemenea se va mentiona pe plic sintagma ”strict pentru comisia de selectie CNTEE Transelectrica S.A.„.

Comunicarea cu candidaţii

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie vor fi comunicate acestora, individual, în modalitaţile descrise mai sus.

Contestaţii

Legislaţia de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorința de a asigura maximă transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu o singură condiţie,  ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi. Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca dosarele de candidatură cu specificaţia pe plic „ Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de ….. (evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) CNTEE Transelectrica SA_ Nume Prenume), iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în acelaşi termen de maxim 24 de ore de la înregistrarea cererii.

Protecția datelor personale

Acest proces de recrutare și selecție descris în detaliu mai sus, se va desfășura conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, se vor respecta următoarele:

 1. Toți candidații își vor da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. Toate datele personale pe care candidații le vor furniza vor fi utilizate doar de către expert sau de către reprezentanții Ministerului Economiei în scopul selectării celui mai competent și mai motivat candidat care să ocupe funcția de membru în Consiliul de Supraveghere.
 3. Toate datele personale furnizate de către candidați vor fi șterse la un an de la data nominalizării.
 4. Cât timp datele personale ale candidaților se află în posesia noastră, nici o informație nu va fi pusă la dispoziția nici unei altei părți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 5. Dacă doresc, candidații ne pot solicita în orice moment informații despre modul în care sunt păstrate și utilizate datele lor personale.
 6. Oricând un candidat decide să se retragă din acest proces de recrutare și selecție, ne vom asigura că datele sale personale vor fi șterse din baza noastră de date în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Formulare necesare in procesul de recrutare << click aici >>