ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZITIA DE MEMBRU ÎN DIRECTORATUL COMPLEXULUI ENERGETIC OLTENIA S.A.

Unul din principalii piloni de stabilitate ai  Sistemului Energetic Național, care asigură 30% din consumul de energie al SEN si 95% din producția de lignit din  România, angajator a peste 14,000 de specialiști în energetică și minerit, Complexul Energetic Oltenia recrutează acum 2 membri ai Directoratului.

Procesul de recrutare a candidaților pentru aceste două posturi se derulează cu sprijinul Pluri Consultants România,  în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și cu prevederile HG 722/2016.

PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

Procesul de recrutare și selecție a candidaților pentru cele două posturi de membru al Directoratului aflate în recrutare are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată
1. Depunerea dosarelor de candidatură 17 august – 18 septembrie 2017
2. Evaluarea dosarelor de candidatură în vederea întocmirii listei lungi 19-25 septembrie
3. Selecția inițială a candidaților în vederea întocmirii listei scurte 26 septembrie – 4 octombrie
4. Depunerea de către candidații de pe lista scurtă a  declarațiilor de intenție 4 – 19 octombrie
5. Selecția finală în vederea elaborării propunerilor de nominalizare pentru cele două posturi de membru al Directoratului CEO 20 – 27 octombrie

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidații vor fi informați, telefonic și pe e-mail, de eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, precum și de rezultatele obținute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

Planul de derulare a procesului de recrutare și selecție la zi va fi postat și pe site-urile www.ceoltenia.ro și www.pluri.ro.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații pe care îi căutăm pentru a-i recomanda să ocupe cele două posturi de top management aflate în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 1. Au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. Cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 3. Cunosc o limbă de circulație internațională – engleză, franceză, germană, rusă – nivel minim B2 conform nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine;
 4. Sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
 5. Sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții acreditate de învățământ superior din domeniul tehnic (energetic, electrotehnică, automatizări sau similar) pentru primul post și din domeniul economic pentru cel de-al doilea post de membru al Directoratului; constituie avantaj deținerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat);
 6. Au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani de experiență de conducere la nivel de top management, acumulată în cadrul unor companii publice sau private cu cifra de afaceri mai mare de 5 Mil. Euro sau echivalent; constituie avantaj experiența anterioară în domeniul energetic, precum și activitatea anterioară la nivel de top management în cadrul unei companii cu cel puțin 1.000 angajați (cumulat pe grup);
 7. Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție de conducere din cadrul unor instituții publice sau companii private sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. Nu au fost revocați datorită culpei personale din calitatea de administratori la companii private sau de stat;
 9. Nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de membru al Directoratului Complexului Energetic Oltenia SA;.
 10. Nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile săvârșite cu intenție care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției;
 11. Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 12. Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si de Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

GRUPE DE CRITERII DE SELECȚIE

 • Competențe profesionale specifice sectorului energetic pentru primul post și competențe profesionale specifice sectorului financiar, pentru cel de-al doilea post;
 • Competențe profesionale de importanță strategică;
 • Competențe de guvernanță corporativă;
 • Competențe sociale și personale;
 • Experiență profesională pe plan național și internațional;
 • Reputație personală și profesională;
 • Independență;
 • Expunerea politică;
 • Integritate;
 • Aliniere cu scrisoarea de asteptari;
 • Capacitatea de acțiune și de decizie individuală și colectivă
 • Spirit de echipă

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 18 septembrie 2017, ora 12.00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Proces recrutare membru Directorat al Societatii  Complexul Energetic Oltenia S.A. / Nume si prenume candidat”, la adresa de corespondență a Pluri Consultants România, str. Fabrica de Glucoză, nr. 2-4, complex Caro, sector 2, cod poștal 020285, București, precum și în format electronic, pe adresa de e-mail [email protected] . Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunț de selecție, este obligatorie.  Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier la adresa mai-sus menționată. Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât și documentele atașate vor trebui să conțină în mod obligatoriu numele și prenumele candidatului și denumirea societății (de exemplu „Candidatură Ioana Popescu CEO” respectiv „CV Ioana Popescu CEO”).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis al documentelor;
 2. Curriculum Vitae în limba română și engleză;
 3. Copii (pentru care în etapele de selecție putem solicita documentele originale pentru verificarea conformității):
  1. Copia actului de identitate
  2. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
  3. Copia diplomei de studii (licenta, master, s.a.m.d);
  4. Copii ale documentelor care dovedesc experiența profesională cerută (carnet de muncă, extras din Registrul General de Evidență a Salariaților REGES/REVISAL, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de angajatori, etc.)
 4. Cazierul judiciar;
 5. Declaraţie pe propria răspundere că nu are cazier fiscal, urmată de Cazierul fiscal în condiţiile în care candidatul este înştiinţat că se află pe lista scurtă;
 6. Adeverința medicală;
 7. Formulare:
 8. Cererea de înscriere în procesul de recrutare;
 9. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și informațiilor

prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese și a situațiilor de incompatibilitate;

 1. Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor;
 2. Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. Declarația de interese;
 4. Declarația de intenție, elaborată conform prevederilor HG 722/2016, va fi depusă numai de către candidații acceptați pe lista scurtă, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea înștiințării scrise de acceptare pe lista scurtă; depunerea declarației de intenție se va face similar cu depunerea dosarului de candidatură;

Modelele de formulare se găsesc și pot fi descărcate de pe site-urile  www.ceoltenia.ro și www.pluri.ro .www.pluriconsultants.ro .